0410303Theory of Computation
ทฤษฎีการคำนวณ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0410104
รายวิชาต่อเนื่อง:0410314
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0097209C25111410    
อาจารย์: ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996625-11-14
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ นิยามและการดําเนินการของภาษา ลําดับชั้นของภาษา ภาษาปรกติ นิพจน์ที่ใช้ไวยากรณ์ปรกติและออโตมาตา ภาษาไม่พึ่งบริบท ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบทและออโตมาตากดลง ภาษาพึ่งบริบท ปัญหาการคํานวณได้และคํานวณไม่ได้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเครื่องจักรทัวริง ปัญหาการตัดสินใจและปัญหาที่จัดการได้ยาก ปัญหาในกลุ่มพีและกลุ่มเอ็นพี
วิทย์คอม-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:25:40