0410302Data Communication and Computer Network
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0410319, 0410321
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-17:0094109C25111410    
อาจารย์: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996625-11-14
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ: นายณัฐดนัย บัวสุวรรณ
อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจําลองอ้างอิงการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) แบบจําลองเกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) และหน้าที่ของแต่ละชั้นการทํางานและโพรโทคอลสําคัญที่เกี่ยวข้อง การควบคุมความคับคั่งสารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสําหรับเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายแมน
วิทย์คอม-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:19:25