0220106Business Statistics
สถิติทางธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0230309, 0230309, 0230309, 0230309, 0230309, 0230309, 0230309
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00ศร.308ศร.C5148310    
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309350-47-3
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: Mr.XUJING YANG
ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
  02 พุธ13:00-16:00ศร.308ศร.C5347610    
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309350-44-6
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: Mr.XUJING YANG
ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 อังคาร13:00-16:001084SCC3024610    
อาจารย์: ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316730-24-6
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1071
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1071
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์09:00-12:001094SCC3072310    
อาจารย์: ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369230-7-23
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1071
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1071
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00430404C2581710    
อาจารย์: นางสาวกาญจนวรรณ วินิจพิทยากุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321725-7-18
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 04 ห้อง 4302
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวธนิศา หนูทวี
นางสาวกาญจนวรรณ วินิจพิทยากุล
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 เสาร์13:00-16:00430204C51410    
อาจารย์: นางสาวธนิศา หนูทวี
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 04 ห้อง 4302
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวธนิศา หนูทวี
นางสาวกาญจนวรรณ วินิจพิทยากุล
คำอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานทางธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์ 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 9:04:01