0410106Computer Programming 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0410107, 0410108
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:0097109C40152510    
อาจารย์: อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367140-15-25
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน การรับและแสดงผลข้อมูลผ่านจอ รูปแบบการเขียนโปรแกรม การแก้จุดบกพร่องโปรแกรม คำสั่งควบคุม การวนซ้ำ ฟังก์ชัน การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ ขอบข่าย แถวลำดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ ขั้นตอนวิธีพื้นฐาน การค้นและการเรียงลำดับ โปรแกรมแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาทางโปรแกรม
วิทย์คอม-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:17:22