0410103Introduction to Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:0095209C40152510    
อาจารย์: อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367140-15-25
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติคอมพิวเตอร์ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบการแทนข้อมูล ระบบจำนวน องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษาและภาษาการโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาขั้นตอน การประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
วิทย์คอม-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 14:43:13