0403311Basic Research Methodology in Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-11:0058505C40261410    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13123
ทุกชั้นปี
40-25-15
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์18:00-21:0056305C40281210    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312840-28-12
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:001072SCC3024610    
อาจารย์: อาจารย์ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 992330-24-6
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:00 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-16:001102SCC6053710    
อาจารย์: อาจารย์จิรานุช ยวงทอง
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317860-53-7
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วัชนะชัย จูมผา
ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
อาจารย์บุญฤทธิ์ บัวระบัติ
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ไม่มีข้อมูล30191110    
อาจารย์: อาจารย์จิรานุช ยวงทอง
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320730-19-11
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์และความสำคัญของการวิจัยทางการบัญชี ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยทางการ บัญชี การกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
บัญชี58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:09:22