0403418Strategic Management and Business Policy
การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101 หรือ
0401101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:0058605C40231710    
อาจารย์: อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312340-23-17
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร18:00-21:0058605C40291110    
อาจารย์: อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13128
ทุกชั้นปี
40-28-12
40-1-39
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001081SCC4035510    
อาจารย์: ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
สำรองให้:การบัญชี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1062340-35-5
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร09:00-12:001081SCC6052810    
อาจารย์: ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317860-52-8
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วีระ ยินดี
ผศ.รัตนา ไชยช่วย
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการ การวางแผน เชิงกลยุทธ์ในแต่ละระดับ การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล เชิงกลยุทธ์ การวัดประสิทธิภาพการทำงาน และความสำคัญของการเพิ่มค่ากิจกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
บัญชี58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:29:55