0605335Functional Fermented Foods
อาหารหมักเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:00ชีวภาพ111511C84410    
  พุธ11:00-12:00ศร.304ศร.C      
  พุธ08:00-11:00ชีวภาพ111211L      
อาจารย์: ดร.นันทพร พึ่งสังวร
ผศ.ปราณี นิมิบุตร
อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 95668-4-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของอาหารหมักและอาหารเพื่อสุขภาพ บทบาท หน้าที่ และกลไกของสารเสริม สุขภาพ ความสำคัญของอาหารเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงวัย กระบวนการและขั้นตอนใน การผลิตอาหารหมักเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบต่าง ๆ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของ จุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารหมัก สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด และการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:06:09