0141302Aquatic Animal Feed
อาหารสัตว์น้ำ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0141403, 0141403, 0141405, 0141405
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00ปม.15ปมC2020010    
  อังคาร14:00-17:00ปม.8ปมL      
อาจารย์: ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
สำรองให้:ประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 978520-20-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ08:00-10:00ปม.15ปมC11010    
  อังคาร09:00-12:00ปม.12ปมL      
อาจารย์: ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
สำรองให้:ประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 97891-1-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไป ความสำคัญและประเภทของอาหารสัตว์น้ำ ระบบย่อยอาหาร ความต้องการสารอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบอาหาร การคำนวณสูตรอาหาร การผลิตอาหารและการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาหารของสัตว์น้ำ
ประมง59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:24:53