0404207International Trade and Policy
การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ14:00-17:0057705C4034610    
อาจารย์: อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-34-6
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ศุกร์08:00-11:0058305C4034610    
อาจารย์: ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-34-6
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พุธ08:00-11:0059705C4035510    
อาจารย์: อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-35-5
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางด้าน การเลือกตลาด แหล่งการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์และโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทางด้านการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ องค์กรทางด้านการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:43:39