0404304Information Technology and Computer Model for Logistics
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โมเดลสําหรับโลจิสติกส์เบื้องต้น
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0404103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พฤหัสบดี13:00-18:0059505C4034610    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-34-6
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
  03 ศุกร์13:00-18:0059705C4034610    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-34-6
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายเครื่องมือในการออกแบบหรือปรับปรุงกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ โดยการสร้างแบบจำลองสำหรับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงาน หลักการการสร้างแบบจำลองเพื่อสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ผลการสร้างแบบจำลอง วิธีการตัดสินใจเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการทำงาน การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและ การวิเคราะห์กรณีศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 18:47:55