0404206Operations Research
การวิจัยดำเนินงาน
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร14:00-19:0059605C4035510    
อาจารย์: อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-35-5
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
  03 อังคาร08:00-13:0059605C4033710    
อาจารย์: อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-33-7
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของขอบเขต บทบาทและความสำคัญของการวิจัยต่อการตัดสินใจในธุรกิจ การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหาโดยใช้กำหนดการเชิงเส้น การหาคำตอบของปัญหาด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ต้องมีการตัดสินใจ และการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ โดยการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในงานโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:38:39