0404302Research Methodology for Logistics and Supply Chain
ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0401105
รายวิชาต่อเนื่อง:0404402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-13:0059605C4034610    
อาจารย์: นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-34-6
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ศุกร์13:00-18:0059305C4034610    
อาจารย์: นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-34-6
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พุธ08:00-13:0059605C4034610    
อาจารย์: นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-34-6
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย คุณลักษณะและจรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การกำหนดชื่อเรื่อง การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปร การกำหนดขอบเขตการวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอรายงานการวิจัย
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:09:59