0153320Computer for Design
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0151105 หรือ
0151105
รายวิชาต่อเนื่อง:0153322, 0153322
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00กศ:83508C101910    
  จันทร์13:00-16:00กศ:83508L      
อาจารย์: นายภาณุ เอี่ยมต่อม
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 978610-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เพื่อใช้ในงานเขียนแบบและออกแบบทางภูมิทัศน์ การใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาการใช้งานและการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในการเขียนแบบสองมิติเบื้องต้น การเขียนแบบแปลน แผนผัง รูปตัด รูปตั้ง แบบขยายในงานภูมิทัศน์การใช้ภาพประกอบตลอดจนการรวบรวมความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อการเขียนแบบ
ภูมิทัศน์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:36:07