0402429Special Problems
ปัญหาพิเศษ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402331 หรือ
0402331 หรือ
0402331
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-17:00640506C35122310    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13124
ทุกชั้นปี
35-11-24
35-1-34
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การกำหนดประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ค้นคว้าข้อมูลโดยนำหลักการทางระเบียบวิธีวิจัยตามหลักทฤษฎี และนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
การตลาด58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:27:15