0402306Marketing Planning
การวางแผนการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:00640506C35122310    
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13124
ทุกชั้นปี
35-11-24
35-1-34
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดในการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการตลาด องค์ประกอบของแผนการตลาด การพัฒนาตลาดเป้าหมาย การวางแผนควบคุมและประเมินผลทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้และบูรณาการทางการตลาด
การตลาด58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:34:09