0402304Product and Price
ผลิตภัณฑ์และราคา
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:00640406C45202510    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13654
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
45-14-31
45-6-39
45-0-45
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์18:00-21:00640506C3072310    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365930-7-23
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ:
  03 อาทิตย์08:00-11:00640506C2002010    
  อาทิตย์15:00-18:00640506C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365920-0-20
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 อาทิตย์08:00-11:00จภ 2จภC107310    
  อาทิตย์15:00-18:00จภ 2จภC      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13882
ทุกชั้นปี
10-6-4
10-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของผลิตภัณฑ์และราคา การวางกลยุทธ์และบริหารผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดเป้าหมาย การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์สำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ การวางกลยุทธ์ราคาและบริหารราคา การกำหนดราคาในสถานการณ์ การกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา จริยธรรมทางการตลาด
การตลาด58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:58:33