0402203International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00640806C45143110    
อาจารย์: อาจารย์ธนสร กิรัมย์
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365445-14-31
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธีรดา บุญพามี
อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี18:00-21:00640506C3072310    
อาจารย์: อาจารย์ธนสร กิรัมย์
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365930-7-23
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนสร กิรัมย์
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมและสถาบันที่สำคัญของตลาดโลก การแบ่งส่วนทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งทางการตลาด วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ
การตลาด58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:41:30