0402102Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:00640506C45143110    
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13654
ทุกชั้นปี
45-14-31
45-0-45
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ18:00-21:00640506C3072310    
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365930-7-23
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
  03 อาทิตย์08:00-11:00640506C2051510    
  อาทิตย์15:00-18:00640506C      
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365920-5-15
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
  04 อาทิตย์08:00-11:00จภ 2จภC106410    
  อาทิตย์15:00-18:00จภ 2จภC      
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1388210-6-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการทำความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก แรงจูงใจ การรับรู้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การวิเคราะห์ด้านปัจเจกบุคคล จิตวิทยามวลชน วัฒนธรรมและสังคม มูลเหตุจูงใจที่กำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค การประยุกต์ใช้และการบูรณาการทางการตลาด
การตลาด58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:17:11