0408215Persuasive Communication
การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:0023602C4035510    
อาจารย์: นางสาวศนียา พันธ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1002040-35-5
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: Mr.Harlim Mahinay De la Mance
อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ลักษณะ แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการของการโน้มน้าว การโน้มน้าวใจกับการรณรงค์ จริยธรรม การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:20:13