0210101Principles of Economics
หลักเศรษฐศาสตร์
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00HS 605HSC11010    
  อังคาร13:00-16:00HS 605HSC      
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี13:00-17:001072SCC53210    
  อังคาร09:00-12:001076SCC      
อาจารย์: อาจารย์นารินจง วงศ์อุต
สำรองให้:การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 106015-2-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไร โครงสร้างของตลาด รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่าง0401314ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
การจัดการ58,การตลาด58,บัญชี58,การจัดการโลจิสติกส์ 59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:51:58