0123303Indigenous Chicken Raising
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-13:00โรงนมโรงนมC3528710    
  พุธ09:00-10:00โรงนมโรงนมC      
  จันทร์12:00-15:00โรงนมโรงนมL      
อาจารย์: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1311725-16-9
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: นายธนาวัฒน์ เยมอ
อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช
คำอธิบายรายวิชา
การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองในประเทศไทย พันธุ์และการผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค การตลาด และภูมิปัญญาชาวบ้านกับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
สัตวศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:34:36