0121403Animal Science Seminar 2
สัมมนาสัตวศาสตร์ 2
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00สัตว์:71107L30310    
อาจารย์: อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
ดร.ปัทมา ธรรมดี
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 97883-0-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทางวิชาการจากงานทดลองหรืองานวิจัยทาง สัตวศาสตร์ นำเสนอและอภิปรายในหัวข้อนั้นๆ
สัตวศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 1:54:23