0402221Social Marketing and Environment
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00640806C45242110    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13122
ทุกชั้นปี
45-24-21
45-0-45
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์08:00-11:00640506C45162910    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13654
ทุกชั้นปี
45-14-31
45-2-43
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
  03 อังคาร12:00-15:00640806C35112410    
อาจารย์: อาจารย์ธนสร กิรัมย์
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312435-11-24
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มลิวัลย์ บุญสอน
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 ศุกร์18:00-21:00640506C3072310    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365930-7-23
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
  05 อาทิตย์12:00-15:00640506C2051510    
  อาทิตย์18:00-21:00640506C      
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365920-5-15
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 06 ห้อง 6405
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
  06 อาทิตย์12:00-15:00จภ 2จภC106410    
  อาทิตย์18:00-21:00จภ 2จภC      
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13882
ทุกชั้นปี
10-6-4
10-0-10
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนการตลาดและการปรับส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การตลาด 58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:31:52