0405309Information System Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-11:00C3/103C40261410    
อาจารย์: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312640-26-14
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ12:00-15:00C3/103C40202010    
อาจารย์: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312640-20-20
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พุธ09:00-12:001061SCC2119210    
อาจารย์: อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320421-19-2
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คีญาภัทร์ กองร้อย
อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นของระบบและองค์ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ แผนภาพแสดงแบบจำลองระบบ การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ กรณีศึกษาระบบงานทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ 2558,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:33:41