0156147Landscape Practices
การปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00กศ:83508C101910    
  อังคาร13:00-16:00กศ:83508L      
อาจารย์: นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 136489-0-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานพื้นฐานทางภูมิทัศน์ การใช้พืชพรรณ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องทุ่นแรงที่เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง การเตรียมพื้นที่ การดูแลรักษาเครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง
ภูมิทัศน์ 2559,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.26.182.28:17/9/2562 17:23:45