0126309Milk Quality and Inspection
คุณภาพของน้ำนมและการตรวจประเมิน
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:00สัตว์:73807C101910    
  พฤหัสบดี11:00-12:00สัตว์:73807L      
  อังคาร14:00-17:00สัตว์:71107L      
อาจารย์: ดร.ปัทมา ธรรมดี
อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 954410-1-9
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.205
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.205
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ
ผศ.ทัศน์ ขันเขื่อน.
คำอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติต่อน้ำนมขณะรีด การเก็บรักษา การขนส่งน้ำนมสู่โรงงาน การสุขาภิบาลภายในโรงรีดนม คุณสมบัติ องค์ประกอบ และการควบคุมคุณภาพของน้ำนมดิบ การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบทางกายภาพ ทางเคมี และจุลชีววิทยา การแปรรูปในครัวเรือน
สัตวศาสตร์ 2559,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:45:32