0805313Tourism Planning and Marketing Development
การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00620106C3027310    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9962
ทุกชั้นปี
30-26-4
30-1-29
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00620106C3026410    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996230-26-4
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการตลาดการท่องเที่ยว ลักษณะของตลาดบริการประเภทต่างๆ การวางแผน วิธีการดำเนินการและหลักการตลาด เทคนิคและรูปแบบของการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว การส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ
การท่องเที่ยว56,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:29:33