0401321Management Information Systems
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:00631206C40251510    
อาจารย์: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13125
ทุกชั้นปี
40-24-16
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
คำอธิบายรายวิชา
ข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการ รูปแบบและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์องค์การและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม การบริหารระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจข้ามชาติ จริยธรรม ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การจัดการ58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:51:04