0401426Quality Management and Productivity
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:0057305C4034610    
อาจารย์: อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312540-34-6
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 224
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ18:00-21:0057305C40261410    
อาจารย์: อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312940-26-14
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 ไม่มีข้อมูล3072310    
อาจารย์: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320630-7-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การออกแบบการควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุนการควบคุมคุณภาพ การบริหารองค์การเพื่อเพิ่มผลผลิต แนวคิดและวิวัฒนาการด้านการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน
การจัดการ58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 15:10:39