0401316Business Entrepreneur
การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00ศร.306ศร.C5852610    
อาจารย์: อาจารย์น้ำฝน ใจดี
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984258-52-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร09:00-12:00ศร.314ศร.C50302010    
อาจารย์: อาจารย์น้ำฝน ใจดี
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 980050-30-20
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 พุธ08:00-11:0057605C40241610    
อาจารย์: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-22-18
40-2-38
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกศินี สือนิ
อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
  02 พุธ13:00-16:0057605C40251510    
อาจารย์: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-25-15
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
  03 ศุกร์12:00-15:0057605C40291110    
อาจารย์: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-28-12
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
อาจารย์ธนสร กิรัมย์
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 อังคาร08:00-11:0057605C4034610    
อาจารย์: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312540-34-6
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
อาจารย์อภิชญา นาคะเวทิน
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 ศุกร์18:00-21:0057305C40261410    
อาจารย์: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312940-26-14
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:001096SCC30161410    
อาจารย์: ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9866
การจัดการ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 10601
30-15-15
5-1-4
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
อาจารย์จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์09:00-12:001096SCC108210    
อาจารย์: ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 131768-8-0
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
อาจารย์จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รูปแบบองค์การธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด การเงิน การผลิต การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณผู้ประกอบการ การประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
การจัดการ58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:33:35