0401315Leadership
ภาวะผู้นำ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0057505C4034610    
อาจารย์: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312540-34-6
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
อาจารย์อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี09:00-12:001093SCC3062410    
อาจารย์: อาจารย์บุปผา ภิภพ
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1368330-6-24
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
อาจารย์วีระ ยินดี
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ไม่มีข้อมูล30121810    
อาจารย์: อาจารย์บุปผา ภิภพ
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369430-12-18
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ภาวะความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ ทักษะที่สำคัญของผู้นำ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำแบบต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน การวางแผนการตัดสินใจของผู้นำ วิธีการจูงใจ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคล การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง
การจัดการ58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:43:50