0401313Production Management
การบริหารการผลิต
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0401430, 0401430, 0401430, 0401430, 0401430, 0401430, 0401432, 0401432, 0401432, 0401432, 0401432, 0401432, 0401432, 0401432, 0401432
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00ศร.407ศร.C10294810    
อาจารย์: อาจารย์น้ำฝน ใจดี
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9800
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9842
44-43-1
58-51-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 อังคาร12:00-15:0057505C40211910    
อาจารย์: อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-21-19
40-0-40
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลธิดา มะลิซ้อน
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
  02 อังคาร08:00-11:0057505C40261410    
อาจารย์: อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-24-16
40-2-38
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พฤหัสบดี08:00-11:0057305C4031910    
อาจารย์: อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-30-10
40-1-39
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะและความสำคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบำรุงรักษา ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
การจัดการ58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:15:52