0401208Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:00631206C40291110    
อาจารย์: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313740-29-11
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ08:00-11:00631206C4032810    
อาจารย์: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313740-32-8
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี12:00-15:00631206C4645110    
อาจารย์: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365746-45-1
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 พฤหัสบดี18:00-21:00631206C40122810    
อาจารย์: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366140-12-28
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนนโยบายทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การบริหารค่าตอบแทน เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:52:57