0401206Organizational Behavior
พฤติกรรมองค์การ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:0057305C4040010    
อาจารย์: อาจารย์สัญญา บริสุทธิ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-39-1
40-1-39
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อนุชิต ขลุ่ยนาค
อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
  02 พุธ08:00-11:0014301C40122810    
อาจารย์: อาจารย์สัญญา บริสุทธิ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-12-28
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
  03 จันทร์12:00-15:0043204C4039110    
อาจารย์: อาจารย์สัญญา บริสุทธิ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-35-5
40-4-36
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พชรมณ บุญแสน
นางสาวณสพร บรรทัดจันทร์
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
อาจารย์เกียรติ อินรัมย์
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์13:00-16:001083SCC5044610    
อาจารย์: อาจารย์มลฤดี วัฒนอังกูร
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9866
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 10635
30-16-14
30-28-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-16:001083SCC30121810    
อาจารย์: อาจารย์มลฤดี วัฒนอังกูร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317630-12-18
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ไม่มีข้อมูล40231710    
อาจารย์: อาจารย์มลฤดี วัฒนอังกูร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13206
ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13188
ชั้นปี 1
40-23-17
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดขององค์การแบบต่าง ๆ วิวัฒนาการขององค์การ องค์ประกอบ และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ การบริหารความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
การจัดการ58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:23:21