0401103Business Ethics
จริยธรรมทางธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-15:00641506C45261910    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13122
ทุกชั้นปี
45-24-21
45-2-43
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี09:00-12:003304LB3C30151510    
อาจารย์: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13707
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13226
10-4-6
20-11-9
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1092
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มาลัย โพธิพันธ์
อาจารย์นารินจง วงศ์อุต
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1092
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี09:00-12:003304LB3C3021910    
อาจารย์: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369330-22-8
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จิรานุช ยวงทอง
อาจารย์ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม ทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรม ความรู้พื้นฐานทางจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจริยธรรมในหน่วยงาน การสร้างและพัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ หลักจริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
การจัดการ58,การตลาด58,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 16:17:18