0401102Business Law
กฎหมายธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:00630606C4037310    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13667
ทุกชั้นปี
40-33-7
40-4-36
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
  02 พุธ08:00-11:00630506C4034610    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13667
ทุกชั้นปี
40-32-8
40-2-38
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พุธ09:00-12:001081SCC50143610    
อาจารย์: อาจารย์สุเมธ พิมพะ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13680
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13702
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13226
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9866
20-5-15
10-6-4
5-1-4
5-2-3
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ09:00-12:001081SCC4034610    
อาจารย์: อาจารย์สุเมธ พิมพะ
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317834-34-0
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1102
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ประหยัด กองสุข
อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1102
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กฤษฎา เจริญมูล
ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพตามกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ ตั๋วเงิน สัญญาห้างหุ้นส่วน บริษัท
การจัดการ58,การตลาด58,บัญชี58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:37:49