0401101Principles of Management
หลักการจัดการ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0403418, 0403418, 0403418, 0403418, 0403418, 0403418
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:00-15:0057205C5044610    
อาจารย์: อาจารย์อนุชิต ขลุ่ยนาค
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13667
ทุกชั้นปี
40-38-2
40-6-34
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ:
  05 ศุกร์12:00-15:00630606C45321310    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365545-32-13
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ:
  06 ไม่มีข้อมูล4504510   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365545-0-45
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  07 พฤหัสบดี08:00-11:0057505C4039110    
อาจารย์: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367040-39-1
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ:
  08 พฤหัสบดี12:00-15:0057505C4037310    
อาจารย์: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367040-37-3
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ:
  09 ศุกร์12:00-15:00630606C40132710    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13664
ทุกชั้นปี
40-10-30
40-3-37
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ:
  14 อังคาร12:00-15:00631506C4033710    
อาจารย์: อาจารย์พณีพรรณ สมบัติ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366340-33-7
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
.ดร.วีระ สุภะ
  15 พุธ08:00-11:00631506C4033710    
อาจารย์: อาจารย์พณีพรรณ สมบัติ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366340-33-7
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ:
  16 พุธ12:00-15:00631506C4034610    
อาจารย์: อาจารย์พณีพรรณ สมบัติ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13663
ทุกชั้นปี
40-33-7
40-1-39
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ:
  17 อังคาร08:00-11:00631206C40281210    
อาจารย์: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13667
ทุกชั้นปี
40-26-14
40-2-38
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 224
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์08:00-11:00630606C4645110    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365746-45-1
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 อังคาร18:00-21:00630606C40112910    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366140-11-29
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ:
  04 อาทิตย์08:00-11:0057505C40103010    
  อาทิตย์15:00-18:0057505C      
อาจารย์: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366140-10-30
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:001092SCC3062410    
อาจารย์: อาจารย์บุปผา ภิภพ
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370230-6-24
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด
อาจารย์ทองจวน คุณพุทธิรพี
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์13:00-16:001092SCC103710    
อาจารย์: อาจารย์บุปผา ภิภพ
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 131781-1-0
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด
อาจารย์ทองจวน คุณพุทธิรพี
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหารทางด้านการวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุม ผลกระทบขององค์ประกอบทางด้านบุคคลที่มีต่อองค์การ จริยธรรมทางการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการ58,การตลาด58,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,บัญชี58,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,ระบบสารสนเทศ58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:21:00