0401318Modern Management
การจัดการสมัยใหม่
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00HS 501HSC6054610    
อาจารย์: อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9842
การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9561
58-51-7
1-1-0
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เพชรรัตน์ พรหมทอง
อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 อังคาร08:00-11:0057305C40221810    
อาจารย์: อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-22-18
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร12:00-15:0057305C40281210    
อาจารย์: อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-24-16
40-4-36
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พฤหัสบดี12:00-15:0057305C4031910    
อาจารย์: อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-29-11
40-2-38
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:003304LB3C3062410    
อาจารย์: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1368330-6-24
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จิรานุช ยวงทอง
อาจารย์ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ แนวทางของการจัดการสมัยใหม่ บทบาทของผู้บริหารหรือผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์ จริยธรรมในการบริหาร เทคนิคในการจูงใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม แนวทางการจัดการธุรกิจในประเทศ และบริหารองค์การตามหลักธรรมภิบาล
การจัดการ 58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 5:53:48