0404413Special Problems in Logistics Management
ปัญหาพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0404412 หรือ
0404412 หรือ
0404412 หรือ
0404412 หรือ
0404412 หรือ
0404412 หรือ
0404412
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-13:00HS 606HSC22010    
  จันทร์13:00-18:00HS 606HSC      
อาจารย์: อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
อาจารย์ทรงธรรม เจริญจันทร์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษาต้องทำการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือ ทำการวิจัยวิทยาการด้านการจัดการโลจิสติกส์ นำมาเรียบเรียงเป็นปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ภายใต้การควบคุม ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
,โลจิสติกส์ 54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:50:57