0504375Project Management in Agribusiness
การบริหารโครงการทางธุรกิจเกษตร
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การบริหารธุรกิจเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ14:00-17:00ศร.201ศร.C4943610    
อาจารย์: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
สำรองให้:การบริหารธุรกิจเกษตร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1008149-43-6
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
อาจารย์กฤตยชล ทองธรรมสถิต
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการกระบวนการหรือวงจรของโครงการทางธุรกิจเกษตร การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารและการควบคุมโครงการ การกำกับติดตาม การยุติโครงการและประเมินโครงการ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้การดำเนินงานทางธุรกิจเกษตรประสบความสำเร็จ
,ธุรกิจเกษตร55,บริหารธุรกิจเกษตร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:05:36