0614306Algorithms Design and Analysis
การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0614203 หรือ
0614203 หรือ
0614203
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00ศร.105ศร.C107310    
อาจารย์: นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-0-10
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
อาจารย์ชานนท์ ดวงพายัพ
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชานนท์ ดวงพายัพ
นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
คำอธิบายรายวิชา
เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ได้แก่ วิธีการแบ่งแยกเอาชนะ วิธีละโมบ วิธีการพลวัต วิธีการแวะผ่านบัพทุกบัพของกราฟ วิธีการย้อนรอย วิธีบรานช์และบาวด์ ตัวอย่างการใช้งานครอบคลุมวิธีการเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูล การแปลงฟูเรียร์ ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม ขั้นตอนวิธีต่างๆ สำหรับกราฟ ขั้นตอนการหาค่าที่ให้ประโยชน์สูงสุด
วิทยคอม 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 4:05:22