0613408Computer Project
โครงงานคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-12:00ศร.103ศร.L103710    
  เสาร์13:00-18:00ศร.103ศร.L      
  อาทิตย์08:00-12:00ศร.103ศร.L      
  อาทิตย์13:00-18:00ศร.103ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 เสาร์08:00-12:00ศร.108ศร.L102810    
  เสาร์13:00-18:00ศร.108ศร.L      
  อาทิตย์08:00-12:00ศร.108ศร.L      
  อาทิตย์13:00-18:00ศร.108ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์สกุลชาย สารมาศ
สำรองให้: ทุกชั้นปี9-1-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 เสาร์08:00-18:00SC208SCL52310    
  อาทิตย์08:00-18:00SC208SCL      
อาจารย์: อาจารย์สุกัลยา ชาญสมร
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พุธ09:00-12:001066SCC2521410    
  พฤหัสบดี07:00-12:001066SCC      
  พุธ08:00-09:001066SCC      
  อังคาร13:00-16:003202LB3C      
  ศุกร์09:00-12:003202LB3C      
  ศุกร์13:00-16:003202LB3C      
อาจารย์: อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
อาจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 10628
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 10594
20-6-14
15-11-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
วิทยคอม 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:41:33