0612201Database Systems
ระบบฐานข้อมูล
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0614203 หรือ
0614203 หรือ
0614203
รายวิชาต่อเนื่อง:0612306, 0612306, 0612407, 0612407, 0612408, 0612409
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00ศร.103ศร.C102810    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-1-9
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
คำอธิบายรายวิชา
ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อม ฟังก์ชันของระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ การทำให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล
วิทยคอม 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:07:53