0626304Food Sensory Evaluation
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0607306 หรือ
0607306
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00อก.122212C1521310    
  พุธ14:00-17:00SC507SCL      
อาจารย์: ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 956515-2-13
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและความสำคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สรีรวิทยาของประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การฝึกฝนและคัดเลือกผู้ตัดสิน วิธีทดสอบทางประสาทสัมผัส การใช้สถิติในการวิเคราะห์ การเขียนรายงานและนำเสนอข้อมูล
วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:34:44