0622310Confectionery Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0622201 หรือ
0622201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:00อก.122212C2121010    
  พุธ15:00-18:00แปรรูป 1แปรรูป 1L      
อาจารย์: ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9261
15-15-0
4-4-0
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
สอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
คำอธิบายรายวิชา
สมบัติ หน้าที่ และการใช้วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน บรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:26:54