0622306Fishery Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00อก.122212C2121010    
  พุธ10:00-13:00อก.121512L      
อาจารย์: อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 956520-20-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
อาจารย์ณัฏฐยา เรือนแป้น
คำอธิบายรายวิชา
สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และชีวเคมีของสัตว์น้ำ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง พิษวิทยาที่เกิดจากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:35:09