0627402Special Problem
ปัญหาพิเศษ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0607306 และ 0623302 หรือ
0607306 และ 0623302 หรือ
0607306 หรือ
0607306 และ 0623302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-11:00อก.122212C103710    
  อังคาร08:00-12:00แปรรูป2แปรรูป 2L      
  อังคาร13:00-17:00อก.121212L      
อาจารย์: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 926110-3-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ศุกร์10:00-11:00อก.122212C114710    
  พฤหัสบดี08:00-12:00แปรรูป 1แปรรูป 1L      
  พฤหัสบดี13:00-17:00อก.121112L      
อาจารย์: ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 926111-4-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 ศุกร์10:00-11:00อก.122212C22010    
  พฤหัสบดี08:00-12:00แปรรูป 1แปรรูป 1L      
  พฤหัสบดี13:00-17:00อก.121112L      
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ โมราราช
ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 ศุกร์10:00-11:00อก.122212C11010    
  อังคาร08:00-12:00แปรรูป2แปรรูป 2L      
  อังคาร13:00-17:00อก.121212L      
อาจารย์: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  05 ศุกร์10:00-11:00อก.122212C33010    
  อังคาร08:00-12:00แปรรูป 1แปรรูป 1L      
  อังคาร13:00-17:00อก.121112L      
อาจารย์: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  06 ศุกร์10:00-11:00อก.122212C11010    
  อังคาร08:00-12:00แปรรูป 1แปรรูป 1L      
  อังคาร13:00-17:00อก.121112L      
อาจารย์: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ค้นคว้า จัดทำโครงร่างวิจัย วางแผนวิจัย ออกแบบการทดลอง เพื่อดำเนินงานวิจัยตามโครงร่าง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผล วิจารณ์ และสรุปผลการทดลอง จัดทำรายงานทางวิชาการ
วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:26:58