0625301Food Engineering 1
วิศวกรรมอาหาร 1
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0601103 หรือ
0601103 หรือ
0601103 หรือ
0601103 หรือ
0601103 หรือ
0601103
รายวิชาต่อเนื่อง:0625302, 0625302, 0625302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-09:00อก.122212C1717010    
  พฤหัสบดี10:00-13:00อก.121512L      
  พฤหัสบดี13:00-14:00อก.122212C      
อาจารย์: นางจตุพร อรุณกมลศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 956517-17-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
สอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางจตุพร อรุณกมลศรี
อาจารย์อมรรัตน์ โมราราช
  02 พฤหัสบดี08:00-09:00อก.122212C1717010    
  พฤหัสบดี14:00-17:00อก.121512L      
  พฤหัสบดี13:00-14:00อก.122212C      
อาจารย์: นางจตุพร อรุณกมลศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 956517-17-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
สอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางจตุพร อรุณกมลศรี
อาจารย์อมรรัตน์ โมราราช
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พุธ10:00-12:004109FTC3082210    
  ศุกร์13:00-16:004103FTC      
อาจารย์: อาจารย์บุณฑริกา สุมะนา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1062230-8-22
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหาร สมดุลมวลและพลังงาน หลักการพื้นฐานด้านอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร
,วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:12:29