0623301Food Chemistry
เคมีอาหาร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0602241 หรือ
0602241 หรือ
0602241 หรือ
0602241 หรือ
0602241 หรือ
0602241 หรือ
0602241 หรือ
0602241
รายวิชาต่อเนื่อง:0623302, 0623302, 0623302, 0623303, 0623303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00อก.122212C21110    
  อังคาร14:00-17:00อก.121212L      
อาจารย์: อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
อาจารย์อมรรัตน์ โมราราช
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8967
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9261
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ วิธีการป้องกันแก้ไข บทบาท อันตรายและการใช้สารเคมีและวัตถุเจือปนในอาหาร
,วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 9:38:02